.
.
 
 
. .

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 13 czerwca 2005 r.

o zasadach prowadzenia i finansowania agitacji na rzecz upowszechniania celów pro-gramowych partii politycznej w okresie kampanii wyborczej.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że wszelkie formy popularyzacji partii, która samodzielnie uczestniczy w wyborach tworząc komitet wyborczy, a także partii, które zawiązały koalicję wyborczą, z dniem otrzymania potwierdzenia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego mogą być prowadzone w okresie kampanii wyborczej wyłącznie na zasadach, w czasie i miejscach określonych przepisami Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP. Oznacza to, że materia-ły reklamowe, powinny być opatrzone nazwą komitetu wyborczego i mogą być finan-sowane wyłącznie ze środków Funduszu Wyborczego partii, przekazywanych do dys-pozycji komitetowi wyborczemu na jego odrębny rachunek bankowy.
Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się do partii politycznych o stoso-wanie analogicznych zasad postępowania w ramach działalności statutowej również w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca